Toimituskulut Suomeen vain 2,90€!

Tietosuojaseloste

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.


Hauskatpaidat.com on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Hauskatpaidat.comilla tarkoitetaan Hauskatpaidat.com verkkokauppaa. Palvelulla tarkoitetaan Hauskatpaidat.comin tarjoamaa palvelua kuten Hauskatpaidat.com verkkokauppaa, Hauskatpaidat.comin ylläpitämiä verkkosivuja, uutiskirjettä tai muuta Hauskatpaidat.comin tarjoamaa Palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan Hauskatpaidat.comin Palvelua käyttävää henkilöä.

Hauskatpaidat.com noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun Asiakas käyttää Hauskatpaidat.comin Palveluja. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää Palveluja, koska Palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Hauskatpaidat.com asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

WebCube Oy

Salmentie 1, A13

63300 Alavus

Suomi – Finland

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: info@hauskatpaidat.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Hauskatpaidat.com käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Kuppikaupan liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:
– Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;
– Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
– Liiketoiminnan kehittäminen;
– Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen;
– Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit;
– Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen Palvelun tarjoaminen;
– Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja Palvelun kehittämiseksi;
– Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;
– Palvelun tietoturvasta huolehtiminen;
– Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen;
– Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen; ja
– Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Pääasiallisesti keräämme tiedot Asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään Palvelua, kuten ostaessa tuotteita www.hauskatpaidat.com verkkokaupasta, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeemme tai asioidessaan muutoin kanssamme.

Voimme saada tietoja myös yhteistyökumppaneiltamme kuten rahtiyhtiöiltä tai rahoitusyhtiöltä sekä muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä taikka viranomaisen pitämistä rekistereistä kuten Väestörekisterikeskuksesta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Hauskatpaidat.comin ja Asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Hauskatpaidat.comin ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön,Hauskatpaidat.comin oikeutettuun etuun tai Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja
– Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökuntatieto, käyttäjätunnukset;
– Maksu- ja maksutapatiedot;
– Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;
– Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;
– Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;
– Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;
– Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut; ja
– Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja Palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Hauskatpaidat.comin yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Hauskatpaidat.com käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Hauskatpaidat.com voi luovuttaa yhteistyökumppanille Palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Hauskatpaidat.com käyttää tuotteiden valmistamiseen ja toimittamiseen alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Hauskatpaidat.comin lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. 

Hauskatpaidat.com käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Hauskatpaidat.com säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Hauskatpaidat.com huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Hauskatpaidat.comin Palvelun, verkkokaupan, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Kuppikauppa huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Hauskatpaidat.com pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.

Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Hauskatpaidat.com käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä (katso edellä: Kenelle luovutamme henkilötietoja). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat Hauskatpaidat.comin parhaan arvion mukaan luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. 

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia Asiakkaalla on?

Palveluun rekisteröityneellä Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat Palvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttua, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa Asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli Asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Hauskatpaidat.com on toiminut lain vastaisesti, Asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Hauskatpaidat.comille asiasta. Hauskatpaidat.com on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio Palvelussa, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.

Hauskatpaidat.com
Logo
Shopping cart